Thuốc nhuộm phân tán

Suncron SP-SE

Suncron SP-SE là loại thuốc nhuộm năng lượng trung bình tương thích và kinh tế cho năng suất cao cho Nhuộm nhanh. Nó đặc biệt thích hợp cho sợi nhỏ và polyester giảm trọng lượng.

  • Suncron Yellow SP-SE
  • Suncron Red SP-SE ECO
  • Suncron Red SP-SE
  • Suncron Blue SP-SE
  • Suncron Deep Black SP-SE ECO