Thuốc nhuộm phân tán

Suncron S

Suncron S là loại năng lượng cao với nhiệt độ nhuộm 130C. Nó có độ bền thăng hoa tốt và phù hợp cho quá trình in và nhuộm nhiệt.

 • Suncron Yellow S-6G ECO
 • Suncron Yellow S-6G
 • Suncron Yellow S-4G ECO
 • Suncron Yellow S-GF 200% ECO
 • Suncron Yellow S-GFN ECO
 • Suncron Yellow S-GSL
 • Suncron Orange S-3RL ECO
 • Suncron Orange S-4R 150%
 • Suncron Yellow Brown S-2RFL 110% ECO
 • Suncron Yellow Brown S-2RFL 150% BS
 • Suncron Yellow Brown S-2RFL 150% ECO
 • Suncron Yellow Brown S-2RFL 150%
 • Suncron Yellow Brown S-RL 150% ECO
 • Suncron Brown S-GRE BS
 • Suncron Brown S-GRE ECO
 • Suncron Brown S-GRE
 • Suncron Brown S-AF
 • Suncron Red S-BLSF ECO
 • Suncron Red S-BLSF
 • Suncron Red S-2BSN 150% ECO
 • Suncron Red S-3BSN
 • Suncron Red S-RBL
 • Suncron Rubine S-2GFL BS
 • Suncron Rubine S-2GFL ECO
 • Suncron Rubine S-2GFL
 • Suncron Rubine S-GF 250%
 • Suncron Rubine S-BL
 • Suncron Turquoise Blue G-GL 200% BS
 • Suncron Turquoise Blue G-GL 200% ECO
 • Suncron Turquoise Blue S-GL 200% ECO
 • Suncron Turquoise Blue S-GL 200%
 • Suncron Turquoise Blue S-GL 220% ECO
 • Suncron Turquoise Blue S-GL 220%
 • Suncron Blue S-FBL 300% ECO
 • Suncron Blue S-BG ECO
 • Suncron Blue S-TG ECO
 • Suncron Blue S-TG
 • Suncron Blue S-2G BS
 • Suncron Blue S-2G ECO
 • Suncron Blue S-2G
 • Suncron Blue S-2BLN
 • Suncron Navy Blue S-2GL 200% BS
 • Suncron Navy Blue S-2GL 200% ECO
 • Suncron Navy Blue S-2GL 200%
 • Suncron Navy Blue S-2GL 220% ECO
 • Suncron Navy Blue S-2GLS 200%
 • Suncron Navy Blue DB liq.
 • Suncron Black KSL BS
 • Suncron Black KSL ECO
 • Suncron Black KSL
 • Suncron Black S-N 300% BS
 • Suncron Black S-N 300% ECO
 • Suncron Black S-PN
 • Suncron Black S-TRF
 • Suncron Black AK liq.
 • Suncron Black S-NW liq.
 • Suncron Black S-GW liq.
 • Suncron Black S-PW liq.
 • Suncron Black XP liq.