Thuốc nhuộm phân tán

Suncron RD-E

Suncron RD-E là loại năng lượng thấp, được thiết kế ba màu cho đặc tính nhuộm ở mức độ tuyệt vời với khả năng tái tạo cao theo yêu cầu của các sắc thái trung bình và nhạt sáng. Nó cũng thích hợp cho nhuộm vi sợi.

  • Suncron Yellow RD-E BS
  • Suncron Yellow RD-E ECO
  • Suncron Red RD-E BS
  • Suncron Red RD-E ECO
  • Suncron Blue RD-E BS
  • Suncron Blue RD-E ECO
  • Suncron Blue RD-E