Thuốc nhuộm phân tán

Suncron Fluorescent

Suncron Fluorescent được thiết kế để sử dụng cho quần áo bảo hộ lao động cá nhân đáp ứng các yêu cầu an toàn của EN 20471; hoặc kết hợp với thuốc nhuộm Suncron Brilliant để đạt được sắc thái thời trang rực rỡ.

 • Suncron Yellow 10GN 400% BS
 • Suncron Yellow 10GN 400% ECO
 • Suncron Orange SR
 • Suncron Red 3BFF
 • Suncron Red 4B
 • Suncron Pink BG
 • Suncron Red F-5B ECO
 • Suncron Pink 2B BS
 • Suncron Pink 2B ECO
 • Suncron Violet 3R BS
 • Suncron Violet 3R ECO
 • Suncron Violet 3R