Thuốc nhuộm phân tán

Suncron Brilliant

Suncron Brilliant được khuyên dùng cho màu sắc thời trang sống động, đặc biệt là quần áo thể thao và giải trí có khả năng hiển thị cao với độ bền màu hàng đầu. Ngoài ra, Suncron Brilliant có thể tạo ra nhiều loại quần áo có khả năng hiển thị cao khác nhau bằng Suncron Fluorescent.

  • Suncron Brill. Violet R ECO
  • Suncron Brill. Violet B
  • Suncron Brill. Blue R
  • Suncron Brill. Blue RF ECO
  • Suncron Cyanine B ECO