Thuốc nhuộm hoạt tính

Sunfix SPR / SPR-F

Thuốc nhuộm Sunfix SPR có khả năng tái tạo tuyệt vời ở các sắc thái nhạt và ít nhạy cảm hơn với các yếu tố môi trường nhuộm.

– Yellow SPR, Red SPR và Blue SPR có khả năng tái tạo hiệu suất cao – tính chất ứng dụng đồng nhất và ít bị ảnh hưởng bởi các điều kiện nhuộm khác nhau. Nó cho phép nhuộm ngay lần đầu với độ lặp lại tốt.
– Sunfix Red SPR-F được phát triển đặc biệt cho các ứng dụng tận trích và liên tục để đáp ứng các yêu cầu về độ bền ánh sáng cao với khả năng tương thích vượt trội với thuốc nhuộm Sunfix SPR.
– Sunfix Blue SPR-F được thiết kế để có độ bền clo cao với màu sắc bền lâu và ổn định khí NOx.

  • Sunfix Yellow SPR
  • Sunfix Red SPR
  • Sunfix Red SPR-F
  • Sunfix Blue SPR
  • Sunfix Blue SPR-F