Thuốc nhuộm hoạt tính

Sunfix MF-D

Sunfix MF-D là thuốc nhuộm hoạt tính tiên tiến cho các sắc thái cực sâu. Nó thích hợp cho nhuộm tận trích 60℃ và có độ bền màu cao và tích tụ các nhóm phản ứng đa chức năng. Có thể giảm gần 50% lượng thuốc nhuộm sử dụng và cả chi phí xử lý nước thải do có ít thuốc nhuộm không cố định trong cặn thuốc nhuộm của nó.

  • Sunfix Orange MF-D
  • Sunfix Red MF-GD conc.
  • Sunfix Red MF-3G
  • Sunfix Red MF-2BS
  • Sunfix Red MF-SB
  • Sunfix Navy Blue MF-D
  • Sunfix Navy Blue MF-GD
  • Sunfix Navy Blue MF-RD