Thuốc nhuộm hoạt tính

Sunfix FE-A

Sunfix FE-A là thuốc nhuộm bổ sung cho các sắc thái sáng đặc biệt. Nó đáp ứng một sắc thái rực rỡ độc đáo và metamerism cần thiết từ các thương hiệu thời trang. Nó có thể được sử dụng cho khí thải 45 ~ 60 ℃, mẻ lạnh và nhuộm liên tục.

  • Sunfix Red FE-6BA
  • Sunfix Royal Blue FE-FR
  • Sunfix Navy Blue FE-BNA