Thuốc nhuộm hoạt tính

Sunfix Classic

Sunfix là thuốc nhuộm đa chức năng nói chung, cho thấy đặc tính nhuộm rất ổn định ở nhuộm tận trích 60℃. Nó cũng có thể áp dụng cho các phương pháp nhuộm khác nhau như nhuộm liên tục và nhuộm lạnh. Thuốc nhuộm Sunfix mang lại độ bền tổng thể thỏa đáng.

 • Sunfix Yellow S3R 150%
 • Sunfix Red S3B 150%
 • Sunfix Navy Blue SB
 • Sunfix Yellow S4GL 200%
 • Sunfix Orange S2R 150%
 • Sunfix Orange S2RN
 • Sunfix Scarlet S2G 150%
 • Sunfix Red S2B
 • Sunfix Red SBS 150%
 • Sunfix Ruby S3B
 • Sunfix Red S6B
 • Sunfix Violet S5R
 • Sunfix Blue SF-RL 200%
 • Sunfix Blue SBR
 • Sunfix Olive IC
 • Sunfix Green S4B
 • Sunfix Navy Blue SGN
 • Sunfix Navy Blue S2G
 • Sunfix Navy Blue SB conc.
 • Sunfix Navy Blue SBF spec.
 • Sunfix Night S-R
 • Sunfix Grey SRL