Thuốc nhuộm hoạt tính

Direct Dye

Thuốc nhuộm trực tiếp để nhuộm xơ sợi xenlulô.

  • Sunrect Black B H/C