Thuốc nhuộm Acid

Suncid F

Suncid F là dạng phay, có dải màu rộng cho sắc thái tươi sáng. Nó có thể được kết hợp với thuốc nhuộm Suncid N.

  • Suncid Yellow F-5GL
  • Suncid Yellow F-4G
  • Suncid Orange F-GSN
  • Suncid Red F-GS
  • Suncid Red F-B
  • Suncid Violet F-BL
  • Suncid Blue F-6B
  • Suncid Brill. Green F-6GL