Thuốc nhuộm Acid

Suncid E

Suncid E là một loại san lấp mặt bằng, đạt được khả năng di chuyển vượt trội và các đặc tính san lấp mặt bằng tuyệt vời.

  • Suncid Brill. Flavine E-8G
  • Suncid Yellow E-3R
  • Suncid Rhodamine E-B
  • Suncid Red E-2B
  • Suncid Blue E-R 200%
  • Suncid Blue E-4R